CYR | LAT | ENG
Logo
0102030405060708091011 

 

 

 


 

ОRGANIZATORI

"PUT I ŽIVOTNA SREDINA"
23 - 25. oktobar 2019. / Vrnjačka Banja, Srbija

Srpsko društvo za puteve "Via-Vita"

Srpsko društvo za puteve vuče korene iz daleke 1934 godine, kao jedan od pravnih sukcesora tadašnjeg Društva za puteve, osnovanog na Tehničkom fakultetu u Beogradu od strane istaknutih stručnjaka, inženjera, profesora i rukovodioca u ondašnjem putnom sistemu. Osnivačka Skupština održana je 17.05.1934. godine, a odmah po formiranju iz Beograda je pokrenuta inicijativa da se u ondašnjim banovinama, u njihovim sedištima, kao i većim gradovima, formiraju Društva za puteve i odmah počnu sa radom. Prvi časopis koji izdaje Društvo zvao se „Glasnik“.

Rad i organizacija Srpskog društva za puteve od 1934. do 1940. godine odvijali su se u početnim koracima stvaranja sadržaja rada i organizacije na svojoj teritoriji, kao i podsticaju da se organizuju Društva za puteve u preostalim banovinama i većim mestima, a takođe se radilo i na povezivanju Društva sa Društvima susednih zemalja i međunarodnim organizacijama za puteve. Društvo je imalo za cilj da prati i razmatra sva stručna pitanja vezana za razvoj putne mreže, njeno modernizovanje, unapređenje i specijalizaciju stručnog osoblja na projektovanju, građenju i održavanju puteva. Rukovodstvo Društva je imalo poseban zadatak da redovno obezbeđuje finansijska sredstva za normalan rad Društva, štampanje „Glasnika“ i druge aktivnosti. Finansijska sredstva su obezbeđivana putem članarine, reklama u časopisu, donacija svih zainteresovanih organizacija i pojedinaca.

Srpsko društvo za puteve je davalo predloge i svoje primedbe na zakonodavna akta, propise i standarde. Redovne skupštine su održavane godišnje, a svake druge godine kongresi, stručna predavanja, izložbe posvećene aktuelnim temama i dr. Posebna pažnja je posvećena saradnji sa međunarodnim organizacijama za puteve kao što su: „Stalno međunarodno udruženje za kongrese puteva“ sa sedištem u Parizu (to udruženje je 1934. godine obeležilo 20 godina postojanja) i Udruženje Društava za puteve sa susednim državama (Makedonijom, Bugarskom, Grčkom i Rumunijom).

Posle II svetskog rata Društvo za puteve Srbije Via-Vita nastavilo je sa radom 17.05.1953. godine na Skupštini koja je održana u Beogradu. Za predsednika je izabran Radojica Jauković, dipl.inž.građ. koji je tada bio direktor Direkcije za puteve Srbije. Tada je odlučeno i da se izdaje časopis „Put i saobraćaj“. Redovno su održavane godišnje skupštine. Društvo je konsultovano kod donošenja svih zakonskih propisa i normativa putnog sistema. Timovi koji su kreirali rad Društva, planski su ostvarivali sve ideje, i to posebno kada je reč o saradnji sa IRF, AIPCKR i drugim međunarodnim organizacijama u svetu. Srpsko društvo za puteve je redovno i aktivno učestvovalo u radu u Savezu društava za puteve Jugoslavije.

Institut za puteve ad Beograd

Institut za puteve i mostove osnovan je Uredbom Vlade Narodne Republike Srbije od 1950. godine, sa zadatkom da na naučnoj osnovi proučava i predlaže rešenja za izgradnju, održavanje i popravku puteva i mostova u Narodnoj Republici Srbiji. Sadašnju fizionomiju Institut za puteve je dobio 1972. godine kada se integrisao sa Zavodom za studije i projektovanje puteva i mostova “Trasa”, koja je osnovana Rešenjem Vlade NR Srbije broj 105 od 06.04.1950. godine. Kao najznačajniji događaji u istoriji Instituta za puteve izdvajaju se počeci delatnosti:

- 1958. god. Zavoda za tehnologiju građenja
- 1959. god. Zavoda za građevinske materijale
- 1961. god. Zavoda za geomehaniku (sada Zavod za geotehniku)
- 1969. god. Zavoda za saobraćaj i ekonomiju
- 1980. god. Zavoda za kolovozne konstrukcije
- U periodu od 1982. do 1990. godine Institut za puteve je nominovan od strane Svetske banke – Instituta za privredni razvoj (EDI) i Holandske Vlade za organizaciju šestonedeljnog kursa pod nazivom “Tehno-ekonomska opravdanost planiranja, projektovanja, izgradnje i održavanja puteva u zemljama u razvoju”. Ovaj kurs pohađalo je 250 stručnjaka iz 20 zemalja Azije, 23 zemlje iz Afrike i 10 zemalja iz Srednje i Južne Amerike.
- U periodu od 1950. do 2005. godine Institut za puteve je organizovao iz oblasti osnovnih delatnosti 7 simpozijuma, 3 naučno-stručna skupa, 3 međunarodna skupa, 20 savetovanja, 1 konferenciju i 5 seminara.
- U proteklom periodu, pored rada u svim jugoslovenskim republikama, Institut za puteve je svoje usluge pružao i u sledećim zemljama: Libiji, Iraku, Alžiru, Rusiji, Gabonu, Egiptu, Kongu, Angoli, Zimbabveu, Keniji, Zambiji, Maleziji, Jordanu i dr.

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija i najviša obrazovna i naučna institucija u oblasti građevinarstva i geodezije u našoj zemlji. Naš fakultet ima dugu i bogatu tradiciju, počeci nastave iz oblasti građevinarstva na ovim prostorima vezuju se za 1846. godinu kad je Knjaz Srpski Aleksandar Karađorđević svojim ukazom osnovao Indžinirsku školu u Beogradu. Stoga se ova godina nalazi i na grbu fakulteta uz latinske reči studere, docere, aedificare koje simbolizuju delatnost fakulteta u oblasti nastave, nauke i struke.

Od osnivanja samostalnog Građevinskog fakulteta, na njemu je diplomiralo oko 11.600 građevinskih i geodetskih inženjera, odbranjeno oko 540 magistarskih i 285 doktorskih teza. Tokom ovog perioda na Građevinskom fakultetu predavala su velika imena srpskog graditeljstva, dok je sa fakulteta birano 16 redovnih i 6 dopisnih članova SANU i drugih inostranih akademija.

Kontakt:
Srpsko društvo za puteve “Via-Vita”
, Bulevar Peka Dapčevića 45, 11000 Beograd, Srbija
Кontakt osoba: Vesna Mitreski
Тel/fax: +381 11 2493 134, Email: sdp.viavita@gmail.com

Коngresna agencija:
Оmnibus, Tel: +381 63 250 669, +381 11 451 4662
Кontakt osoba: Dejan Vlaškalić
Email: office@putizivotnasredina.rs, dejan@omnibus.rs

 
all rights reserved: Srpsko društvo za puteve "Via-Vita" / dizajn: © 2017 / www.omnibus.rs